Sąlygos ir taisyklės

 •  

   

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp UAB Esoftus, juridinio asmens kodas 305960338, registruotos buveinės adresas Eglinės Sodų g. 83, Vilnius 11132, Lietuva (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų, pagal kurį Pardavėjas suteiks Jums galimybę įsigyti elektroninėje parduotuvėje, pasiekiamoje adresu http://www.esoftus.lt/ ar http://www.esoftus.com/, (toliau – E-parduotuvė) siūlomą trečiųjų šalių programinę įrangą (toliau – Programinė įranga), kitą skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, kursus, mokymus (toliau – Turinys), arba kitas Pardavėjo teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, programinės įrangos įdiegimo paslaugą, (toliau – Paslaugos) (visi kartu toliau – Produktai).

  Su Pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais:

  Tel.: +(370) 625 20000

  El. paštas: info@esoftus.com

  Adresas: Eglinės Sodų g. 83, Vilnius 11132, Lietuva

  Jūs turite teisę pirkti E-parduotuvėje tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Pardavėju, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, pirkti E-parduotuvėje galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Pateikdami Produktų užsakymą E-parduotuvėje (toliau – Užsakymas), Jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą, o jeigu veikiate juridinio asmens vardu, patvirtinate, kad esate teisėtas to juridinio asmens atstovas ir turite teisę jo vardu prisiimti įsipareigojimus.

  PIRKIMAS E-PARDUOTUVĖJE

  Jums apsilankius E-parduotuvėje ir pasirinkus Produktą, tokio pasirinkimo pagrindu suformuojamas krepšelis (toliau – Krepšelis).

  Suformavus Krepšelį, turite suvesti duomenis, būtinus pasirinktam Produktui pateikti. Įsitikinkite, jog pateikti duomenys yra teisingi, o Krepšelio turinys atitinka Jūsų pageidavimus. Jūs turite galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindami Užsakymą. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.

  Jūs sutinkate, jog pateikdami Užsakymą E-parduotuvėje, įsipareigojate sumokėti Pardavėjui Užsakyme nurodytą kainą. Į E-parduotuvėje ir Užsakyme nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai. Kainos E-parduotuvėje ir Užsakyme nurodomos Eurais.

  E-parduotuvėje galite atsiskaityti per elektroninę bankininkystę, kreditine kortele, banko pavedimu, PayPal, taip pat visais Paysera siūlomais mokėjimo būdais. Mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant po Užsakymo pateikimo.

  Jums patvirtinus Užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal Užsakymą.

  Pateikus Užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas (sutarties patvirtinimas), kuriame nurodomas Užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.

  Pardavėjas gavęs pranešimą, jog atlikote Užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti Jūsų Užsakymą.

  Jeigu kitaip nenurodyta Programinės įrangos aprašyme, Programinė įranga pateikiama elektroniniu būdu (angl. Electronic Software Delivery, ESD), Jums pateikiant Programinės įrangos parsisiuntimo nuorodą ir jos aktyvavimo kodą. Kiti Produktai yra pateikiami Produktų aprašymuose ar kitur E-parduotuvės svetainėje ir/ar Produkto gamintojo nurodytais būdais ir tvarka.

  PRODUKTŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ

  Produktų savybės nurodomos E-parduotuvėje prie kiekvieno Produkto aprašymo. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Produktai atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

  Pardavėjas įsipareigoja pateikti Produktą, kuris atitinka informaciją, nurodytą E-parduotuvėje pateiktame Produkto aprašyme.

  Visa informacija apie Programinės įrangos funkcines savybes, įskaitant taikomas technines apsaugos priemones, suderinamumą su technine ir programine įranga pateikiama Programinės įrangos gamintojo. Susipažinkite su visa šia informacija prieš pateikdami Užsakymą.

  Programinės įrangos naujinius teikia Programinės įrangos gamintojas licencijos galiojimo laikotarpiu pagal Programinės įrangos gamintojo nustatytą tvarką.

  Programinė įranga ir kiti Produktai gali priklausyti tretiesiems asmenims ir jie gali būti teikiami naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas atliks visus nuo jo priklausančius veiksmus, kad trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir netrukdytų Produkto pateikimui, tačiau Pardavėjas neatsako už tokių trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Jeigu Produktas negali būti kokybiškai pateiktas dėl nuo trečiųjų asmenų priklausančių priežasčių, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumų ištaisymui.

  NAUDOJIMASIS PRODUKTU

  Pirkdami Produktą, įgyjate teisę (licenciją) naudoti Produktą tokiomis svarbiausiomis sąlygomis, kurių įsipareigojate laikytis (išskyrus atvejus, jeigu kitokias teises aiškiai suteikia konkretaus Produkto gamintojas):

  · Naudoti tik Produkto gamintojo nustatytomis sąlygomis, tikslais ir apimtimi.

  · Naudoti tik Jūs ir neturite teisės Produkto (ar bet kurios dalies) kopijuoti, perleisti (atlygintinai ar neatlygintinai) ar suteikti kitokias teises kitiems asmenims Produktu (ar bet kuria dalimi) naudotis (atlygintinai ar neatlygintinai).

  · Produkto negalite modifikuoti, keisti, versti į kitas kalbas, perdaryti ar kurti iš jo išvestinių kūrinių.

  · Jums suteikiamos teisės yra neišimtinės.

  · Galite naudoti tiek laiko, kiek nurodyta Produkto licencijoje ar aprašyme.

  INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

  Naudodamiesi E-parduotuve Jūs suprantate ir pripažįstate, kad: (a) visos intelektinės nuosavybės teisės į Produktus ir atskiras jų dalis; (b) visi prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimi Produktai; (c) visi E-parduotuvėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati E-parduotuvė ir interneto svetainė, kurioje ji yra talpinama, ar interneto svetainės ar paslaugos, skirtos Produktų pateikimui; (d) visi atskiri jų

  elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, (e) bet kurio E-parduotuvės ar interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir (f) visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Pardavėjo ar kito teisių turėtojo sutikimo.

  GALIMYBĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

  Ši Taisyklių dalis taikoma tik jeigu perkate E-parduotuvėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)). Jeigu E-parduotuvėje perkate kaip verslininkas ar juridinio asmens atstovas, neturite teisės atsisakyti sutarties, nebent aiškiai dėl to susitarta su Pardavėju.

  Jeigu E-parduotuvėje perkate Programinę įrangą ar Turinį, sutartis pradedama vykdyti (tai yra, Programinė įranga ar Turinys Jums yra pateikiami) nedelsiant po Jūsų atlikto Užsakymo apmokėjimo. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalies 13 punktu, Jums netaikoma teisė atsisakyti sutarties.

  Jūs turite teisę atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų toliau nurodytais atvejais ir sąlygomis:

  · Jeigu E-parduotuvėje perkate Turinį, kuris nėra pradedamas teikti iškart po Jūsų atlikto Užsakymo apmokėjimo, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Turinys nėra pradėtas teikti, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

  · Jeigu E-parduotuvėje perkate Paslaugas, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Paslaugos nėra suteiktos, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

  Norėdami įgyvendinti teisę atsisakyti sutarties, Jūs turite per nurodytą terminą pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu ir prisegti pirkimo įrodymą.

  Jeigu atsisakote sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą pranešėte Pardavėjui el. paštu, grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Turinį ar Paslaugas Jūsų sumokėtus pinigus. Pirkdami E-parduotuvėje patvirtinate, kad sutinkate, kad Programinė įranga ar Turinys būtų pradėtas teikti ar Paslaugos būtų suteiktos anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįstate, kad neteksite teisės atsisakyti sutarties.

  ATSAKOMYBĖ

  Pardavėjo atsakomybė už Produktų kokybę yra nustatyta taikytinuose teisės aktuose.

  Programinę įrangą turite instaliuoti ir prižiūrėti Jūs patys pagal Programinės įrangos gamintojo nustatytą tvarką. Pardavėjas neatsako už Programinės įrangos tinkamą veikimą, klaidas, taip pat Jums dėl Programinės įrangos naudojimo galinčią kilti žalą, įskaitant duomenų praradimą ar sugadinimą. Visos su tuo susijusios pretenzijos turi būti reiškiamos tiesiogiai Programinės įrangos gamintojui.

  Jūs perkate ir naudojate Produktus savo veikloje savo sąskaita ir savo rizika. Pardavėjas neatsako ir neatlygina Jūsų nuostolių, jeigu paaiškėja, kad Produktas nėra tinkamas konkrečiai Jūsų veiklai ar neatitinka Jūsų poreikių. Jeigu nesate tikri dėl Produkto pasirinkimo, pasikonsultuokite su atitinkamos srities profesionalu.

  Jūs turite pateikti Pardavėjui visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją ir laikytis šių Taisyklių reikalavimų.

  Jūs esate atsakingi už Jūsų vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie E-parduotuvės, naudotis Produktais, saugumą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, nedelsdami susisiekite su Pardavėju.

  PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

  Pardavėjas gali kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama E-parduotuvėje. Prieš patvirtindami Užsakymą, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam Užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio Užsakymo patvirtinimo metu.

  Pardavėjas turės teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) E-parduotuvės veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių Produktų pirkimo-pardavimo sutarčių.

  KITOS SĄLYGOS

  Šios Taisyklės ir bet kuri E-parduotuvėje sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

  Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.

  Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su E-parduotuve, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – Užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

  Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

  Taisyklės atnaujintos 2022 m. birželio 14 d.